ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

Околна среда

Ръководството на дружество НОЕН АД обявява следната политика за околната среда:

Нашето дружество участва активно в дейностите за запазване на Земята за идните поколения.

  1. Проверява системата за управление на дружеството, насочена към опазване на околната среда, и изпълнява изискванията на действащите закони и наредби за опазване на околната среда.
  2. Свежда до минимум последствията от нашата дейност върху околната среда и търси възможности за нейното подобряване. На клиентите се предлагат решения с оптимизирано отношение спрямо околната среда.
  3. Налага политиката за околната среда в отношенията си с доставчиците и осигурява достъпност на тази политика за нашите клиенти и обществеността.
  4. Подобрява работните условия на служителите.

Нашият отговорен подход към околната среда е гаранция, че дружество НОЕН АД е и ще бъде партньор с качествен профил по въпросите на околната среда.

Ръководството на дружеството се ангажира с осъществяване на политиката за околната среда:

  1. Да осигурява необходимите ресурси за изпълнение на политиката за околната среда и постоянно подобряване на EMS.
  2. Да носи пълна отговорност за прилагане на политиката за околната среда при управление на дружеството.
  3. Да смята за неразделна част от общата стратегия на дружеството превенцията срещу замърсяването.

Осъществяването на политиката за околната среда изисква от всеки работник:

  1. Спазване на всички принципи и разпоредби на документираните действия.
  2. Активно и съвестно изпълнение на целите, свързани с опазването на околната среда и съобразени с неговите служебни задължения.
  3. Непрекъснато усъвършенствуване на знанията за опазване на околната среда.Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас